KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş.

Kişisel Veri Sorumlusunun

Ünvanı            : TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş.

Adresi             : Göksüncük Mah. 5. OSB – 83528 nolı cad. no:3/1 – Şehitkamil Gaziantep

Tic. Sicil no     : Gaziantep – 25173

Mersis no : 0874013942200011 
 
TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş..  olarak, Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz. İLGİLİ AYDINLATMA METNİNE şirketimizin www.tumercarpet.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” inizi de kapsamaktadır.

 • Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz bağlı birimleri, insan kaynakları, bilgi işlem birimi, çağrı merkezi, lokasyon kamera kayıtları, internet çerez uygulamaları  ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları: Toplanan kişisel verileriniz;
 • Başta Ticaret ve Sanayi odaları olmak üzere Şirketimiz ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (ziyaretçiler, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Şirketimiz ve/veya Şirketimize bağlı Merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, bu işlemlerin sisteme kaydedilmesi, bu kişiler ve kurumlarla gerekli sözleşmelerin yapılması durumunda sözleşmeye işlenebilecek hususlarda,
 • Can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu - kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması,
 • Güvenlik sebebiyle ve/veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Şirketimize ait lokasyonda kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
 • Şirketimiz ve şirketimize bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
 • Şirketimiz ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
 • Şirketimiz tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,
 • Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
 • Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi, 
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 • İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz tarafında işlenen iş bu kişisel verileriniz, sizlerin açık rızasına istinaden veyahut başta sorumlu olduğumuz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı “2” no lu maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ile 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde belirtilen “ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde, işlenmek üzere Şirketimize bağlı merkez ve/veya birimlerine, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı,  yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 • Veri işleme süresi:

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’ nin 2. Maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şirketimiz ve Şirketimize bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Ayrıca iş bu aydınlatma metninde yer alan hususlarda kişisel verileriniz işlenecek veya 3. Kişilerle paylaşılabilecektir. Verileriniz kanunların öngördüğü azami süreler dikkate alınarak 10 yıla kadar saklanabilecektir.  Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi:

KVK Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır. Şirketimiz, daha iyi hizmet verebilmesi için kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir. 

 • Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları:

KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,
 3. İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, Şirketimiz insan kaynakları Müdürlüğü’ne kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla Göksüncük Mah. 5. OSB – 83528 nolı cad. no:3/1 – Şehitkamil Gaziantep adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan ik@tumerhali.hs03.kep.tr adresine gönderebilir ya da Şirketimiz sisteminde www.tumercarpet.com   internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurularak iletebilirsiniz. Elektronik posta adresine göndermek suretiyle veya başvuru amacına yönelik Şirketimiz tarafından geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama olması halinde bu vasıtalar aracılığıyla  iletebilirsiniz.

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI  

1. Amaç

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”), kişisel verilerin korunması ve hukuka uygun işlenmesi ile ilgili önemli düzenlemeler getirmektedir. Kişisel verilerin korunması TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. (TUMER HALI ) için büyük hassasiyet arz etmekte olup Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu konunun en önemli ayağını ise www.tumercarpet.com    adresinde yayımlanan TUMER CARPET KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI’nda ("KVK Politikası”) belirlenen esaslarla paralel olarak kaleme alınan  (TUMER HALI ) Çalışan Adayları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) oluşturmaktadır.

 • Bu politika veri sorumlusu sıfatıyla TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş.    (TUMER CARPET) tarafından yürütülen her türlü faaliyette 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen yöntemleri tarif etmeyi ve Kanun’un 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlüğünü yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, kişisel verilerin TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş.  tarafından toplanması, kullanılması, paylaşması, saklanması ve imhası süreçlerinde uygulanan prensipleri içerir. Müşterilerimizi, kurum çalışanlarını, ziyaretçileri, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri kurum tarafından işlenen bütün kişileri bilgilendirmeyi amaçlanmaktadır.

2. Kapsam 

Bu Politika ile kurumumuz otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kurumumuzun süreçlerinde işlenen tüm kişisel verileri kapsar.

3. Yetki ve Sorumluluklar

 Kurum içerisinde Kanun, Yönetmelik ve Politika ile belirtilen kişisel verilerinin; saklanması ve imhasına dair gereklerin yerine getirilmesinde tüm çalışanlar, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve diğer surette kurum nezdinde kişisel veri saklayan ve işleyen herkes bu gerekleri yerine getirmekten sorumludur. Her iş birimi kendi iş süreçlerinde ürettiği veriyi saklamak ve korumakla yükümlüdür.

KVK Kurulu ile yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ  veya kabul etme ve sicile kayıt gibi işlemlerin sorumluluğu “Veri Sorumlusu İrtibat Kişi (DPO)”sindedir.

Ayrıca bu politika metni hakkında güncelleme yapılması halinde güncel politika metni www.tumercarpet.com adresindeki internet sitemiz üzerinden yayımlanacaktır.

4. Tanımlar ve Kısaltmalar 

Açık Rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili Kullanıcı; Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir. 

İmha; Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun; KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı; Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam. 

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi; Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi; Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi; Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi. 

Kurul; Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha; Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi; Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri İşleyen; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Yönetmelik; 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası 

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş.  kişisel verileri korunması ve işlenmesi için gerekli tedbirleri ve uygulanan süreci işbu politika ile somut bir şekilde ortaya koymaktadır. İlgili kanunlar ve yönetmelikler ile bu politikanın uyumsuz olduğu durumlarda ya da güncellenen mevzuatlar doğrultusunda politikanın güncel olmaması halinde TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş.  yürürlükteki mevzuata uyacağını kabul etmektedir. Kanunun, yönetmelik ve mevzuatlarda olan değişikliklere göre bu politika güncellenip, TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. ’ın yasal gereklikleri yerine getirmesi için revize edilir. 

5.1. İşlenen Kişisel Veriler

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş.  aşağıda belirtilen kişisel verileri işlemektedir:

KİŞİSEL VERİ

ÇALIŞAN ADAYI

ÇALIŞANLAR

MÜŞTERİ

TEDARİKÇİ

ZİYARETÇİ

Biyometrik Veri

 

     

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

     

Askerlik Bilgileri

     

Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar

         

Finans

 

 

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

İletişim

 

Kimlik

Lokasyon

 

Mesleki Deneyim

     

Özlük

 

     

İşlem Güvenliği

 

Sağlık Bilgileri

     

5.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş.   kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlarda işlemektedir: 

VERİ İŞLEME AMACI

ÇALIŞAN ADAYI

ÇALIŞANLAR

MÜŞTERİ

TEDARİKÇİ

ZİYARETÇİ

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

       

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

     

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

     

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

 

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

   

 

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 

     

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

     

Talep / Şikâyetlerin Takibi

 

   

Ücret Politikasının Yürütülmesi

 

     

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

 

      

5.3. Kişisel veri toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 • Veri Toplama Yöntemleri

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş.   kişisel verileri elde etme yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:

KİŞİSEL VERİ

ÇALIŞAN ADAYI

ÇALIŞANLAR

MÜŞTERİ

TEDARİKÇİ

ZİYARETÇİ

Biyometrik Veri

 

Görsel-Fotoğraf

     

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Sözlü

Yazılı

     

Askerlik Bilgileri

Sözlü

Yazılı

     

Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar

 

 

 

   

Finans

 

Yazılı

Yazılı

Yazılı

 

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Kamera Kaydı

Kamera Kaydı

Kamera Kaydı

Kamera Kaydı

Kamera Kaydı

İletişim

Yazılı

Yazılı

Yazılı

Yazılı

 

Kimlik

Yazılı

Yazılı

Yazılı

Yazılı

 

Lokasyon

   

Sözlü, Yazılı

Sözlü, Yazılı

Sözlü, Yazılı

Mesleki Deneyim

Yazılı

Yazılı

     

Özlük

 

Yazılı

     

İşlem Güvenliği

 

Elektronik

Elektronik

Elektronik

Elektronik

Sağlık Bilgileri

Sözlü

Yazılı

     

 

 • Veri İşleme Hukuki Sebepleri

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş.  kişisel verileri işleme hukuki dayanakları aşağıda belirtilmiştir:

 

VERİ İŞLEME AMACI

ÇALIŞAN ADAYI

ÇALIŞANLAR

MÜŞTERİ

TEDARİKÇİ

ZİYARETÇİ

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş.  'nin Meşru Menfaatleri

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

 TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

 TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

 TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

 TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

 

 

 

 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri  ve Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

 

 

 

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

 

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

 

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri ve Kanunlarda Öngörülmesi

 

 

 

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

 

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

 TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

 TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

 TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Güvenlik kamera kayıtları

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin ve kişinin Meşru Menfaatleri

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin ve kişinin Meşru Menfaatleri

 TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin ve kişinin Meşru Menfaatleri

  TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin ve kişinin Meşru Menfaatleri

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin ve kişinin Meşru Menfaatleri

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

 TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin ve müşterinin Meşru Menfaatleri

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

 

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

 TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri  ve Kanunlarda Öngörülmesi

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

 

 

 

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

 

 

 

Talep / Şikayetlerin Takibi

 

 TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin Meşru Menfaatleri

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin ve müşterinin Meşru Menfaatleri

 

 

Ücret Politikasının Yürütülmesi

 

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

 

 

 

Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

 

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

 

 

  

5.4. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

 • İdari ve Teknik Tedbirler

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına alınan idari ve teknik tedbirler “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası ‘nda detaylandırılmıştır.

5.5. Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin İlkeler 

Kanun’un 4 maddesi 2. bendinde kişisel verilerin işlenmesi için ilkeler belirlenmiştir. TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş.  belirlenen ilkelere uygun şekilde kişisel verileri işlemektedir.

 Kişisel verilerin işlenmesi aşağıdaki ilkelere uygun yapılmaktadır;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

5.6. Kişisel Verinin İşlenmesi Şartları 

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş.  kişisel verileri yasal zorunluluklar nedeniyle ve müşterilerimize hizmet sunulması adına işlemektedir. Tam metnine www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz Kanun’un 5/2 maddesi gereği verinin işlenmesinin:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Yukarıda belirtilen durumlara dışında TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş.  ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. 

5.7. Kişisel Verilerin İmhası 

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş.  tarafından elde edilen kişisel verilerini

imhası “Kişisel Verilerin Saklanması Ve İmhası Politikası ‘nda detaylandırılmıştır.

5.8. Kişisel Verilerin Yurtiçindeki Kişilere Aktarılması

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. , kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, Kanun’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, Kanun’da belirtilen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler; veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir: 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

5.9. Kişisel Verilerin Yurtdışındaki Kişilere Aktarılması

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş.  istenmesi halinde çalışanlarının Mesleki Deneyim bilgilerini hizmet verdiği kurumlarla paylaşabilmektedir, bu kurumlar yurtdışında da olabilmektedir, bunun haricinde yurtdışına herhangi bir veri aktarımı söz konusu değildir.

5.10. Ziyaretçilerinin ve Müşterilerin Kişisel Verileri

5.10.1. Kamera Kaydı

TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş.  tarafından kişisel ve işyeri güvenliğin sağlanması amacıyla, bina içerisi güvenlik kamerasıyla izlenmektedir.

Bu kapsamda Kurumumuz Anayasa, Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

Kurumumuzun bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları alınmaktadır.  

Kurumumuz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; kurumun, çalışanların, müşterilerin ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlaması amaçlanmaktadır.  

Kurumumuz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde Kanununda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda kurum çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, sadece özel yetkilendirilmiş güvenlik görevlileri izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

Kurumumuz tarafından Kanunun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. İlgili kamera kayıtları 3 –üç- ay  tutulduktan sonra silinmektedir.

5.10.2. İnternet Sitesi Ziyaretçilerinin Kişisel Verileri ve İnternete Erişim Noktası Hizmeti İçin Alınan Kişisel Veriler 

Kurumumuz sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; teknik vasıtalarla (Örn. çerezler-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir. 

Kurumumuz bütün ziyaretçilerine ücretsiz internet hizmeti vermektedir.  Verilen hizmetin log kayıtlarının 5651 sayılı Kanun( İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında) gereği kimlik bilgileri ve internet loğları alınmakta ve saklanmaktadır. İşlenen kişisel veriler 5651 sayılı kanun gereği 2 yıl saklı tutulmaktadır.

5.11. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kanun’dan kaynaklanan veri sahibi haklarınız ilgili Kanunun 11. Maddesinde sayılmış olup şunlardır:

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik vey

Gelişmelerden Haberdar Olun

Ürün ve duyurulardan anında haberdar olmak için bültene kaydol.

Copyright © TÜMER HALI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.